Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is inspraak hebben bij de besluitvorming over het schoolbeleid. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding (OMR) en de personeelsgeleding (PMR). 

Ten aanzien van sommige besluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben. Voorbeelden daarvan zijn o.a.  vaststelling van het werkverelingsplan vaststelling ouderbijdrage en vaststelling van de schoolgids.

Voor sommige besluiten heeft de MR alleen adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn: wijzigingen in het rooster (schooltijden) en vaststellen van de schoolvakanties.

De rechten en plichten van de MR liggen vast in het MR reglement.  Ieder jaar wordt een jaarverslag opgemaakt. Klik hier voor het meest recente jaarverslag.

 

Dit jaar bestaat de MR uit de volgende leden:

oudergeleding:

Jan Rien Meerman - voorzitter

Mariska de Bat - secretaris

personeelsgeleding:

Jenneke van den Dries - lid

Marianne de Leeuw - lid

klankbordgroep:

Roland Vlemmix 

 

directie:

Ruud Sturm - adviserend lid

 

Klik hier voor de eindrapportage  telefonische enquete ouderbetrokkenheid 2021.

Klik hier voor de rapportage van de uitkomsten schoolplan 2019-2023.