Schooltijden en vakanties

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Venster Schoolgids 2023 2024 41582 10GA 000 04 09 2023
 • Audit-> rapportage visitatieteam

  Op donderdag 21 maart 2024 is onze school bezocht door een visitatieteam dat een onderzoek deed naar het pedagogisch klimaat in de school. Zij hebben hun bevindingen beschreven in een rapportage. Het rapport is via de link hieronder te lezen.

  Rapportage Visitatie Prinses Ireneschool 21 Maart 2024 (2) (1)

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Medezeggenschap is inspraak hebben bij de besluitvorming over het schoolbeleid. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding (OMR) en de personeelsgeleding (PMR).

  Ten aanzien van sommige besluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben. Voorbeelden daarvan zijn o.a.  vaststelling van het werkverdelingsplan vaststelling ouderbijdrage en vaststelling van de schoolgids.

  Voor sommige besluiten heeft de MR alleen adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn: wijzigingen in het rooster (schooltijden) en vaststellen van de schoolvakanties.

  De rechten en plichten van de MR liggen vast in het MR reglement.  Ieder jaar wordt een jaarverslag opgemaakt.

  Dit jaar bestaat de MR uit de volgende leden:

  Oudergeleding:

  • Floris Hurkens
  • René van Os

  Personeelsgeleding:

  • Jenneke van den Dries
  • Marianne de Leeuw

  Klankbordgroep:

  • Roland Vlemmix
  • vacant

  Directie:

  • Ruud Sturm – adviserend lid

  Jaarverslag MR 2022-2023

  Jaarverslag MR 2022 2023.docx
 • Activiteitencommissie

  De activiteiten commissie (AC) is een groep ouders die helpt bij de uitvoering van activiteiten op school en ook activiteiten samen met leerkrachten organiseert. Eén van de leerkrachten is ook lid van de AC. Dit schooljaar is dat juf Marianne de Leeuw.

  Alle ouders en verzorgers die een kind op school hebben, kunnen lid worden van de AC. Zo’n lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor vier jaar. Na vier jaar kan men er voor kiezen per jaar te verlengen.

  De AC komt vier keer per schooljaar bij elkaar.

  Om de activiteiten te kunnen realiseren, wordt aan alle ouders een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. De AC beheert de ouderbijdragen en is verantwoording schuldig aan de MR.

  De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt €20,– . Voor betaling van de ouderbijdrage ontvangt u in oktober een formulier van de AC.  Het bedrag kan gestort worden op de bankrekening van de AC: NL56 RABO 0116 3887 65

 • Klankbordgroep ouders

  Als ouders die lid zijn van de Medezeggenschapsraad willen wij de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders.

  We willen graag een brede vertegenwoordiging van ouders zien in de klankbordgroep. Iedere ouder kan meedoen. We komen twee keer per schooljaar ’s avond op school bij elkaar. We vertellen dan wat er in de MR vergadering is besproken en horen graag jullie ideeën. Bijvoorbeeld over hoe we ouders bij de school en het onderwijs kunnen betrekken, hoe we de pr van de school kunnen organiseren, hoe de school met de ouders (en leerlingen) communiceert, etc. We bespreken de onderwerpen die de ouders/verzorgers aandragen.

  Data klankbordgroep
  Wil je meedoen? Je bent van harte welkom om een keer aan te schuiven bij de klankbordgroep.

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  Om de activiteiten te kunnen realiseren, wordt aan alle ouders een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. De AC beheert de ouderbijdragen en is verantwoording schuldig aan de MR.

  De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt €20,– . Voor betaling van de ouderbijdrage ontvangt u in oktober een formulier van de AC.  Het bedrag kan gestort worden op de bankrekening van de AC: NL56 RABO 0116 3887 65

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen