Zorg en aandacht voor onze leerlingen

De zorg en aandacht voor onze leerlingen

Het onderwijs op onze school wordt zodanig vorm gegeven dat minstens 98% van de leerlingen het leerstofaanbod in 8 of 9 jaar doorloopt.

Vanuit o.a. deze visie begint de zorg en aandacht op groepsniveau. Wanneer er in het onderwijs afstemming plaats vindt tussen de onderwijsbehoeften van uw kind en het aanbod van de school zal het betekenen dat minder kinderen achter­stand oplopen in de groep. Kinderen volgen klassikale en individuele leerroutes. Dit betekent dat de gestelde doelen op verschillende momenten bereikt kunnen worden.

Dit houdt in dat er een goed systeem moet bestaan om de ontwikkelingen van de kinderen nauwlettend in de gaten te houden, zodat er adequaat op die ontwikke­lingen kan worden in gespeeld. Op onze school zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop de voortgang en ontwikkeling van de kinderen wordt geregistreerd en gerapporteerd.

Bij ons op school betekent ‘zorg en aandacht’ dat naar de ontwikkeling van alle kinderen wordt ge­keken. Differentiatie van de leerstof kan dus betekenen dat tempo en/of niveau worden aangepast.

 

Voor het volgen van de leerlingen gebruiken wij het IEP- leerling volgsysteem. Dit systeem geeft ons inzicht in het ontwikkelingsniveau en het ontwikkelings­tempo van ieder kind. Onder andere aan de hand van deze signalering passen wij het onderwijs, zonodig, aan.

 

De manier waarop de zorg en begeleiding wordt vorm gegeven, staat beschreven in ons schoolondersteuningsplan. Dit plan kunt u op school inzien. Kernbegrippen zijn voor ons: afstemming, ondersteuning, ontwikkeling en hulp.